top of page

Taipei Cityscape Trip : Taiwan (5 วัน 4 คืน)

1 - 5 มีนาคม 2561  (รับ 16 ท่าน)

กำหนดการเดินทาง 1 - 5 มีนาคม 2561  (รับ 16 ท่าน)

ราคา : 36,500 บาท (ลูกค้าเก่า 34,500)

เมื่อจองก่อนวันที่ 31 มกราคม (ราคาปกติ 38,500 บาท)

ผู้ร่วมเดินทาง : รับ 16 ท่าน 

ทริปนี้เหมาะกับ

 

ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร, มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ

 

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคืออะไร ?

 

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลามากกว่าทัวร์แบบปกติ ใช้เวลาในการชมชมทัศนียภาพ การเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆที่งดงาม การออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน (ซึ่งทัวร์ทั่วไปไม่ทำกัน) อาจจะทานอาหารไม่ตรงเวลาบ้าง โดยทริปถ่ายภาพจะมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงมีการแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพจากทีมงานทริปชิลชิลทราเวล

หมายเหตุ : เนื่องจากทริปนี้จะต้องเดินขึ้นภูเขาเพื่อถ่ายภาพแสงในแต่ละวัน ผู้สมัครทริปจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง สวมใส่รองเท้าที่ใส่สบาย เพื่อให้ได้ภาพซิตี้เสค็ปที่หลากหลายมุมมอง

Detail

โปรแกรมการเดินทาง

Day 1 กรุงเทพ - พระราชวังกู้กง - วัดปี้ซันเหยิน (L/D)

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการบินไทย เวลาเช้าตรู่ (ตี4) เวลา 7โมงเช้าออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน แวะรับประทานอาหารกลางวัน เช็คอินที่โรงแรม จากนั้นออกเดินทางไปพระราชวังกู้กง เมื่อได้เวลาอันควรออกเดินทางไปถ่ายแสงเย็นที่ วัดปี้ซันเหยน หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น เข้าพักผ่อนที่โรงแรม

 

Day 2 วัดหงลู่ตี้ - วัดหลงซาน - เขาช้าง (B/L/D)

ตื่นแต่เช้าตรู่ออกเดินทางเพื่อไปถ่ายแสงเช้าที่ วัดหงลู่ตี้ บริเวณหนานซาน รับประทานอาหารเช้า  ออกเดินทางไปถ่ายสตรีทที่วัดหลงซาน วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของไต้หวัน รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินทางไปสู่เขาช้าง เพื่อไปจับจองสถานที่สำหรับการถ่ายแสงเย็นที่นี่ หลังจากถ่ายแสงเย็นแล้วแวะไปทานอาหารเย็นแล้วกลับที่พัก

 

Day 3 เจียงไคเช็ค - ตลาดปลา - จินเมี่ยงซาน - ซีเหมินติง (B/L/D)

ตื่นแต่เช้าตรู่ออกเดินทางเพื่อไปถ่ายแสงเช้าที่อนุสรสถานเจียงไคเช็ค เสร็จแล้วรับประทานอาหารเช้า วันนี้เราจะพาไปเดินตลาดปลา ทานอาหารกลางวันแล้วไปถ่ายแสงเย็นที่จินเมี่ยนซาน เดินขึ้นเขาจินเมี่ยนซานไปเพื่อถ่ายแสงเย็น เสร็จแล้วกลับลงมารับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นพาทุกท่านไปเดินเล่นที่ซีเหมินติง ช็อปปิ้งสินค้าต่างๆ หลังจากนั้นกลับที่พัก

 

Day 4 ต้าโถงซาน - ซุนยัดเซ็น - เจียนถันซาน - ซิหลินมาเก็ต  (B/L/D)

ตื่นแต่เช้าตรูออกเดินทางไปถ่ายแสงเข้าที่ซุ่หลิน บริเวณต้าโถงซาน หลังจากถ่ายแสงเช้าเสร็จแล้ว เดินทางเข้าสู่ไทเป พาทุกท่านไปอนุสรณ์สถานซุนยัดเซน หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางไปถ่ายแสงเย็นที่เจียนถันซาน กลับลงมาไปทานอาหารที่ตลาดซิหลิน แล้วกลับที่พัก

 

Day 5 หยวนซัน - ไทเป101 - เถาหยวน (B/L)

ตื่นเช้าวันนี้ออกเดินทางไปถ่ายแสงเช้าที่ซันเสีย บริเวณหยวนซัน หลังจากนั้นกลับมารับประทานอาหาร เช็คเอ้าท์ วันนี้จะพาไปเยี่ยมชมตึกไทเป101 รับประทานอาหารกลางวันหลังจากนั้นแวะช็อปปิ้ง แล้วเดินทางกลับไปยังสนามบินเถาหยวนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

 

พาหนะเดินทาง : รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง

 

ที่พัก : พักโรงแรมมาตรฐาน 3 - 4 ดาว พักห้องละ 2 คน 

 

หมายเหตุ : เนื่องด้วยเป็น Photo trip โปรแกรมต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสถาณการณ์

Itinerary
Conditions

ค่าใช้จ่าย : 36,500 บาท 
หากท่านประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่ม 7,000

------------------------------------
การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 15,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 20,000บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 25,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ยกเว้นเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
​หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว ในส่วนของตรงนี้คืนได้เฉพาะส่วนที่ได้รีฟันจากทางสายการบินเท่านั้น(อาจจะได้รีฟันมากบ้างน้อยบ้างตามแต่คลาสของตั๋ว ตั๋วบางคลาสอาจจะได้คืนเพียงแค่ภาษีเท่านั้น)
------------------------------------

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศ (ฟูลเซอวิส) และค่าภาษีสนามบิน

- ค่าน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
- ค่าโรงแรมที่พักทุกคืนตามโปรแกรม
- ค่าอาหาร 13 มื้อตามโปรแกรม

- ค่าเข้าชมสถานที่ตลอดการเดินทาง
- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ท้องถิ่น/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถและพนักงานบริการ วันละ 150 TWD /วัน/คน รวม 750 TWD
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์
------------------------------------

การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 36,500 บาท

การชำระเงิน : สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด โดยมัดจำ 15,000 บาท เมื่อทำการจอง / งวดที่สอง ภายในเดือนมกราคม 15,000 บาท งวุดสุดท้ายก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์ 6,500 บาท


กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0
------------------------------------
สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 097-097-4652
คุณจั้ม โทร 062-991-5624

bottom of page