top of page

New Zealand Photography Workshop :  (12 วัน 11 คืน)

  29 พ.ย. - 11 ธันวาคม 2560  (เต็มแล้ว)

กำหนดการเดินทาง 29 พ.ย. - 11 ธันวาคม 2560 (12 วัน 11 คืน)

ราคา : 79,400 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และค่าอาหาร) **สามารถแบ่งชำระได้ 2 งวด

มัดจำ : 40,000 บาท เพื่อจองสิทธิการเดินทาง เราจะถือมัดจำเป็นสำคัญ **

ผู้ร่วมเดินทาง : รับ 8 ท่าน (ออกเดินทางเมื่อมี 6 ท่านขึ้นไป)

Detail
ทริปถ่ายภาพตะลุยเกาะใต้นิวซีแลนด์ ทีมงานทริปชิลชิล นำโดยพี่นันท์ (AtomicZen) จะพาสมาชิกเดินทางถ่ายภาพสถานที่สำคัญของเกาะใต้ เช่น Queenstown, Milford Sound, Fox Glacier, Lake Tekapo เน้นกิจกรรมถ่ายภาพ และแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องตลอดทริป

ทริปนี้เหมาะกับ : ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร, มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 


ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคืออะไร ?

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลามากกว่าทัวร์แบบปกติ ใช้เวลาในการชมชมทัศนียภาพ การเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆที่งดงาม การออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน (ซึ่งทัวร์ทั่วไปไม่ทำกัน) โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงมีการแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพจากทีมงานทริปชิลชิลทราเวล

โปรแกรมการเดินทาง

ทริปถ่ายภาพตะลุยเกาะใต้นิวซีแลนด์ ทีมงานทริปชิลชิล นำโดยพี่นันท์ (AtomicZen) จะพาสมาชิกเดินทางถ่ายภาพสถานที่สำคัญของเกาะใต้ เช่น Queenstown, Milford Sound, Fox Glacier, Lake Tekapo เน้นกิจกรรมถ่ายภาพ และแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องตลอดทริป

หมายเหตุ : เนื่องด้วยเป็น Photo trip โปรแกรมต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสถาณการณ์
------------------------------------
 

ค่าใช้จ่าย : 79,400 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและอาหาร) 

หากต้องการให้ทีมงานจองตั๋วเครื่องบินให้ จะเป็นราคารวมทั้งหมด 119,900 บาท แจ้งภายในวันที่ 5 กันยายน 2560
(เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินอาจสูงขึ้น หากแจ้งหลังจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง)

------------------------------------

การยกเลิก
หากลูกค้าต้องการยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบิน
------------------------------------

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ หรืออุทยานต่างๆตามโปรแกรม
- ค่าโรงแรมที่พักทุกคืนตามโปรแกรม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ท้องถิ่น/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศ และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถและพนักงานบริการ 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์
------------------------------------

การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 79,400 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและอาหาร) 
หากต้องการให้ทีมงานจองตั๋วเครื่องบินให้ จะเป็นราคารวมทั้งหมด 119,900 บาท แจ้งภายในวันที่ 5 กันยายน 2560
(เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินอาจสูงขึ้น หากแจ้งหลังจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง)

การชำระเงิน : สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด โดยมัดจำ 40,000 บาท เมื่อทำการจอง / งวดที่สอง ภายในเดือนตุลาคม 39,400 บาท 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี : นายภูมินันท์ ปิยทัศน์นันท์
เลขที่บัญชี : ออมทรัพย์ 114-218293-4
------------------------------------
สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
คุณนันท์ โทร 094-889-1254
E-mail : bhuminan@gmail.com

Itinerary
Conditions
bottom of page