top of page

Daocheng Yading - Siguniang Shan - Xinduqiao  : China (10 วัน 9 คืน)

18 - 27 ตุลาคม  2562  (เต็มแล้ว)    ทริปไม่เข้าร้านรัฐบาล

19 - 28 ตุลาคม  2562  (รับ 16 ท่าน)    ทริปไม่เข้าร้านรัฐบาล

กำหนดการเดินทาง 18 - 27 ตุลาคมคม  2562 (10 วัน 9 คืน)

กำหนดการเดินทาง 19 - 28 ตุลาคมคม  2562 (10 วัน 9 คืน)

ราคา : 54,900 บาท (รวมตั๋วเครื่องบิน และอาหารทุกมื้อแล้ว) **สามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด

มัดจำ : 20,000 บาท เพื่อจองสิทธิการเดินทาง เราจะถือมัดจำเป็นสำคัญ **

เมื่อจองก่อนวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 (ราคาปกติ 56,900 บาท)

ผู้ร่วมเดินทาง : รับ 16 ท่าน (ออกเดินทางเมื่อมี 10 ท่านขึ้นไป)

Detail

โปรแกรมการเดินทาง

19.10.2019 : Day 1  (กรุงเทพ – นครเฉินตู) (D)

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 15.15 น. เช็คอิน ณ เค้าเตอร์สายการบิน แอร์ไชน่า (Air China) เพื่อเดินทางสู่นครเฉินตู, เฉินตูเป็นเมืองหลวงของ มณฑลเสฉวน มีภูมิประเทศรายล้อมไปด้วยเทือกเขาอันงดงาม ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์ไชน่า เวลา 18.20 น. (รับประทานอาหารเย็นบนเครื่องบิน) เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครเฉินตู เวลา 22.45 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า หลังจากนั้นเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ณ นครเฉินตู (450 เมตรจากระดับน้ำทะเล)

 

20.10.2019 : Day 2 (นครเฉินตู – อุทยานซื่อกู่เหนียงซาน) (B/L/D) (230KM)

รับประทานอาหารอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่อุทยานซื่อกู่เหนียงซาน หรือภูเขาสี่ดรุณี วันนี้เราจะพาทุกท่านเขาชมอุทยานภูเขาสี่ดรุณีอันเลื่องชื่อ กับบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงาม ของยอดเขาทั้งสี่ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สลับกับความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี ความงดงามของเขาแห่งนี้เปรียบดังเทือกเขาแอลป์ เข้าพักบริเวณอุทยานซื่อกู่เหนียงซาน (2500 เมตรจากระดับน้ำทะเล)

 


21.10.2019 : Day 3 (อุทยานซื่อกู่เหนียงซาน - หมู่บ้านทิเบตดันบา - ถากง) (B/L/D) (220KM)

รับประทานอาหารเช้า มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านทิเบตดันบา สำหรับหมู่บ้านทิเบตดันบาว่ากันว่าเป็นหมู่บ้านทิเบตที่สวยที่สุดในประเทศจีน ด้วยลักษณะของบ้านเรือนที่มีความงดงามแตกต่างจากบ้านทิเบตทั่วไป สลับกับต้นไม้สีเหลืองในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีทำให้มีความงดงามเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่ถากง วันนี้เราะเข้าพักที่ ถากง พาถ่ายแสงเย็น และดาวที่ ถากง Monastery หลังจากนั้นเข้าพักที่ถากง (ระดับความสูง 3700เมตรจากระดับน้ำทะเล) ตอนกลางคืนพาออกไปถ่ายดาว กับ Mountain Yala

 

22.10.2019 : Day 4  (ถากง - หลี่ถัง) (B/L/D) (240KM)

 

ตื่นเช้าถ่ายแสงเช้าที่ ถากง (Tagong Monastery) วัดถากงมีความงดงามในแบบฉบับทิเบต ถ่ายภาพที่นี่พอสมควร มุ่งหน้าสู่หลี่ถังชมความงดงามของ Litang Monastery ถ่ายแสงเย็นและดาว เข้าพักที่ หลี่ถัง เมืองหลี่ถังมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,800 เมตร 

23.10.2019 : Day 5  (หลี่ถัง – ริวา) (B/L/D) (300KM)

พาไปถ่ายแสงเช้าที่ Litang Monastery หลังจากนั้นกลับโรงแรม รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้น เช็คเอ้าท์จากโรงแรม ออกเดินทางไปสู่ ริวา (Riwa) เมืองซึ่งเป็นทางเข้าอุทยาน ย่าติง ระหว่างการเดินทาง เราแวะถ่ายภาพความงดงามระหว่างทางเป็นระยะ วันนี้จะขับรถผ่านหลายๆพาส ไม่ว่าจะเป็น Gaoersi Pass, Jianziwan Pass, Kazila Pass, Haizi Pass, Tuer Pass วันนี้เราออกแต่เช้าเนื่องจากวิวข้างทางงดงามมาก แวะถ่ายภาพบริเวณเจดีย์ใหญ่ เมื่อเดินทางถึงริว่า ดินแดนที่งดงาม และเข้าพักที่ริว่า (2800 เมตรจากระดับน้ำทะเล)

24.10.2019 : Day 6  (ย่าติง) (B/L/D)

ตื่นแต่เช้ารับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวสำหรับวันแรกใน ย่าติง, เดินทางสู่วัดชงกู่ (ไม่รวมค่าขี่ม้า ท่านสามารถเลือกขี่ม้าไปวัดชงกู่ได้ในราคา 100 หยวน) หลังจากนั้นพาทุกท่านจะสามารถเห็นความงดงามของ เขาหยางเหม่ยหยง และหลุงจากนั้นพาทุกท่านไปทุ่งหญ้าหล่อหยง ถ่ายภาพที่ทุ่งหญ้าหล่อหยง ก่อนจะพาทุกท่านไปที่ทะเลสาปห้าสี ทะเลสาปห้าสีนั้นมีความงดงามมาก ที่นี่เป็นทะเลสาปที่อยู่บนระดับความสูง 4600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถ่ายภาพที่นี่ ก่อนเดินทางกลับ พักที่ย่าติง


25.10.2019 : Day 7 (ย่าติง - เต้าเฉิน) (B/L/D) (200KM)

ตื่นเช้ารับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นออกเดินทางสู่อุทยานย่าติงอีกครั้ง เดินเท้าสู่ทะเลสาปไข่มุก ระหว่างทางชื่นชมกับภูเขาหยางเหม่ยหยง และป่าที่มีสีสันมากมายสลับกับลำธาร ที่งดงาม ใช้เวลาถ่ายภาพที่ทะเลสาปพอสมควร ขากลับเดินเท้ากลับจะเห็นความงดงามของป่าและวิวที่สวยงามตลอดทาง เมื่อถึงเวลาสมควรในช่วงบ่ายเดินทางกลับที่พักที่ เต้าเฉิน


26.10.2019 : Day 8  (เต้าเฉิน - ซินตูเฉียว) (B/L/D) (350KM)

รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ ออกเดินทางออกจากหลีหว่าในช่วงเช้าหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ เพื่อกลับซินตูเฉียว ระหว่างการเดินทาง เราแวะถ่ายภาพความงดงามระหว่างทางเป็นระยะ แวะรับประทานอาหารระหว่างทาง พาถ่ายแสงเย็นที่ซินตูเฉียว หลังจากนั้นเข้าพัก


27.10.2019 : Day 9  (ซินตูเฉียว - เฉินตู) (B/L/D) (380KM)

ขับรถยาวๆกลับสู่นครเฉินตู แวะถ่ายภาพทิวทัศน์ข้างทางเป็นระยะ ช่วงปลายเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ทิวทัศน์ของป่าสนข้างทางที่สลับสี กับถนนที่ทอดยาวเป็นทิวทัศน์ที่งดงามตลอดทาง เมื่อถึงเฉินตู รับประทานอาหารเย็น ช็อปปิ้งที่นครเฉินตู พาทุกท่านไปเยี่ยมชมศูนย์การค้าต่างๆ ก่อนเข้าที่พัก

28.10.2019 : Day 10  (เฉินตู - กรุงเทพฯ)(B)

ทานข้าวเช้า เช็คเอ้าท์เวลา 11 โมง ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเฉินตู เพื่อกลับกรุงเทพเวลา 14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 17.05 น. โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย : 54,900 บาท  

หากท่านประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่ม 9,000
หากทำวีซ่าเอง ลด 1,500 บาท

สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)
------------------------------------
การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 20,000 บาท

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 30,000บาท

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 40,000 บาท

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน ไม่สามารถคืนค่าดำเนินการได้

โดยจะคืนเงินได้เฉพาะส่วนที่รีฟันด์จากสายการบินจำนวนตามแต่ละเงื่อนไขของสายการบิน

หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

การยกเลิกทริปโดยบริษัทบริษัทจะทำการยกเลิกการเดินทางโดยขึ้นอยู่กับสถาณการณ์ในเวลานั้นๆ เช่น การก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เช่น การประท้วง จราจล หรือเกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ เช่นแผ่นดินไหว พายุ เป็น้ตน หรือเหตุอื่นๆซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย การตัดสินใจยกเลิกการเดินทางในแต่ละทริปนั้น ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ดดยทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน (ในกรณีที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว ใจะสามารถคืนได้เฉพาะส่วนที่ได้รีฟันด์จากทางสายการบินเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายการบิน
------------------------------------

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าทำวีซ่าประเทศจีน
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ หรืออุทยานต่างๆตามโปรแกรม
- ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศ และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง 26 มื้อ, บริการน้ำดื่มบนรถ
- ค่าโรงแรมที่พักทุกคืนตามโปรแกรม
- ค่ารถปรับอากาศในจีนตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ท้องถิ่น/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าเช่าม้าเพื่อใช้เป็นพาหนะ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- ค่าทิป Localไกด์และพนักงานขับรถ วันละ 30 RMB /วัน/คน รวม 300 RMB
- ค่าทิป ทีมงานจากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพึงพอใจของสมาชิกทริป
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์
------------------------------------

การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 54,900 บาท


การชำระเงิน : สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด โดยมัดจำ 20,000 บาท เมื่อทำการจอง / งวดที่สอง  20,000 บาท และส่วนที่เหลือ 14,900 บาท ชำระ 1 เดือน ก่อนเดินทาง และสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0
------------------------------------
สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 097-097-4652
คุณจั้ม โทร 062-991-5624

Itinerary
Conditions
เปิดประสบการณ์ถ่ายภาพกับทริปชิลชิล ทราเวล เยี่ยมชมเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ย่าติง ดินแดนที่งดงามดังสรวงสวรรค์ , ซื่อกู่เหนียงซาน อุทยานสี่ดรุณีอันงดงาม, ดันบา หมู่บ้านทิเบตพร้อมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี และ ใบไม้สีสรรงดงามตลอดข้างทางที่เมือง ซินตูเฉียว  สัมผัสอารยธรรมทิเบตที่วัดถากง **เข้าย่าติง 2 วัน, นอนในอุทยานย่าติง, ไม่ลงร้านค้า** 

ทริปนี้เหมาะกับ : ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร, มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 


ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคืออะไร ?

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลามากกว่าทัวร์แบบปกติ ใช้เวลาในการชื่นชมทัศนียภาพ การเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆที่งดงาม การออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน (ซึ่งทัวร์ทั่วไปไม่ทำกัน) โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงมีการแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพจากทีมงานทริปชิลชิลทราเวล

Trip Rating

อาหารการกิน : 4/5

คะแนนโรงแรมที่พัก : 4/5 คะแนน 

ความสะดวกสบายในการเดินทาง : 4/5 คะแนน

bottom of page