Summer Senja - Lofoten : Norway  (10 วัน)

1 - 10 สิงหาคม 2562  (รับ 12 ท่าน)

กำหนดการเดินทาง   1 - 10 สค 2562  (รับ 12 ท่าน)

ราคา : 75,900 บาท  ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและค่าอาหาร**สามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด

มัดจำ : 30,000 บาท เพื่อจองสิทธิการเดินทาง เราจะถือมัดจำเป็นสำคัญ **

เมื่อจองก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

ผู้ร่วมเดินทาง : รับ 12 ท่าน (ออกเดินทางเมื่อมี 6 ท่านขึ้นไป)

 

โปรแกรมการเดินทาง

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

เส้นทางระหว่างประเทศ สายการบิน Emirate
ขาไป    วันที่ 1 สิงหาคม 2562
BKK - OSL เที่ยวบิน EK385+ EK159

เวลา 01:35 – 12:30 น. (Transit Flight)

ขากลับ วันที่ 9 สิงหาคม 2562
BKK- OSL  เที่ยวบิน EK160+ EK384
เวลา 14:40 – 12:30 น.+1Day (Transit Flight)


เส้นทางภายในประเทศ สายการบิน SAS
วันที่ 1 สิงหาคม 2562
OSLO - TROMSO เที่ยวบิน SK4424 เวลา 16:25 - 18:25 น.

เส้นทางภายในประเทศ สายการบิน WIDEROE
วันที่ 4  สิงหาคม 2562
TROMSO - LEKNES เที่ยวบิน WF817 เวลา 18:55 – 19:45 น.

เส้นทางภายในประเทศ สายการบิน WIDEROE+SAS
วันที่ 9  สิงหาคม 2562

LEKNES – OSL เที่ยวบิน WF807+SK4107 เวลา 07:20 – 11:45 น.

 

 


Day 1 : วันที่ 1 สิงหาคม 2562 Bangkok - Oslo
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 22:00 น.  และเตรียมออกเดินทางไป Oslo ประเทศ Norway ด้วยสายการบิน Emirate 
ออกเดินทาง เวลา 01:35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เวลา 12:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
โดยการเดินทางขาไปจะเป็นแบบ Transit Flight จาก กรุงเทพ ไป แวะที่ ดูไบ และ จากดูไบ ไปออสโลว์
หลังจากนั้นต่อเครื่องบินโดยสาร บินภายในของสายการบิน SAS เที่ยวบิน SK4424 ถึงเมืองทรอมโซเวลา 18.25น.

เมื่อรับรถเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางเข้าที่พักยังเมือง ทรอมโซ  และรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

เช็คอินโรงแรม Smarthotel Tromsø หรือเทียบเท่า


Day 2 : วันที่  2  สิงหาคม 2562  Tromso – Senja
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอ๊าท์ จากนั้นเตรียมตัวเดินทางไปยังหมู่เกาะ Senja
ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. เข้าที่พัก ช่วงบ่ายจะนำท่านถ่ายรูป Seascape ตามบริเวณๆต่างๆของเกาะ
เช็คอินโรงแรม Mefjord Brygge หรือเทียบเท่า

 

Day 3 : วันที่  3  สิงหาคม 2562  Senja All day
เตรียมขึ้นเขาไปยังจุดชมวิวและถ่ายภาพแสงเช้า แสงเย็น รอบเกาะเซนย่า
 

Day 4 : วันที่  4  สิงหาคม 2562  Senja - Lofoten
พาท่านไปเก็บแสงเช้า หลังจากนั้นกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า และเตรียมเช็คเอ๊าท์
ช่วงบ่ายจะเดินทางจากหมู่เกาะ Senja กลับไปยังสนามบินที่ tromso เพื่อคืนรถและเตรียมเดินทางต่อยังหมู่เกาะ Lofoten โดยสายการบิน WIDEROE เที่ยวบิน WF817 เวลา 18:55 – 19:45 น.จากนั้นเดินทางสู่ที่พักบนเกาะ Lofoten ใช้เวลาโดยประมาณ 1:30 ชม. 
เช็คอินโรงแรม Lofoten Rorburhotel หรือเทียบเท่า

Day5 – 8 : วันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562  Lofoten
 เราใช้เวลาท่องเที่ยวถ่ายภาพตามจุดต่างๆบนเกาะ Lofoten กันอย่างเต็มที่โดยพาท่านไปยุงจะถ่ายภาพสำคัญๆตามเกาะดังนี้
- Å
- Reine
- Olenilsøya
- Hamnøy
- Fredvang
- Ytresand
- Ramberg
- Nusfjord
- Flakstad
- Skagsanden
- Vareid
- Myrland
- Storsandnes
- Ballstad
- Uttakleiv Beach
- Unstad Beach
- Henningsvær


Day 9  : วันที่ 9  สิงหาคม 2562   Leknes-Oslo-Bangkok
ออกเดินทางแต่เช้ามืด เดินทางด้วยสายการบิน WIDEROE เที่ยวบินที่ WF805 เวลา 07:20 น. มุ่งหน้าสู่เมือง Bodo และเปลี่ยนเครื่องเป็นสายการบิน SAS เที่ยวบินที่ SK4107 มุ่งหน้าสู่ Oslo ถึงเมือง Oslo เวลา 11:45 น. หลังจากนั้นรอต่อเครื่องกลับประเทศไทยด้วยสายการบิน Emirate  ออกเดินทางเวลา 14:30 น. โดยการเดินทางขากลับจะเป็นแบบ Transit Flight จาก กรุงเทพ ไป แวะที่ ดูไบ และ จากดูไบ ไปออสโลว์


Day 10 : วันที่ 10  สิงหาคม 2562 Arrive Bangkok
เดินทางถึงสนามบินสวรรณภูมิประเทศไทยเเวลา 12:30 น. โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : เนื่องด้วยเป็น Photo trip โปรแกรมต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสถาณการณ์

--------------------------------------------------------------

พาหนะตลอดทริป
สำหรับทริปนี้เราใช้เป็นรถยนต์ 9 ที่นั่ง 2 คัน โดยที่ผู้นำทริปเป็นผู้ขับให้

โรงแรมที่พัก
เป็นลักษณะของบ้าน Cabin เป็นหลัง หลังละ 4-5 ท่าน มี 1 ห้องน้ำ บ้านบางหลังอาจมีลักษณะเตียงเป็นเตียงสองชั้น
อาจจะมีการนอนรวมกัน ชาย-หญิง ใบบ้านหลังเดียวกัน แต่เนื่องจากในบ้านมีหลายห้องแยกเป็นสัดส่วน ในหนึ่งห้องจะไม่มีการรวม ชาย-หญิง (ที่ไม่ใช่คู่สามี ภรรยากัน) แต่อย่างใด

ค่าใช้จ่าย : 75,900 บาท  
หากท่านประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่ม 10,000
สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)


------------------------------------
การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 30,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 50,000บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 70,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน ไม่สามารถคืนค่าดำเนินการได้ โดยจะคืนเงินได้เฉพาะส่วนที่รีฟันด์จากสายการบินจำนวนตามแต่ละเงื่อนไขของสายการบิน
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
บริษัทจะทำการยกเลิกการเดินทางโดยขึ้นอยู่กับสถาณการณ์ในเวลานั้นๆ เช่น การก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เช่น การประท้วง จราจล หรือเกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ เช่นแผ่นดินไหว พายุ เป็น้ตน หรือเหตุอื่นๆซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย การตัดสินใจยกเลิกการเดินทางในแต่ละทริปนั้น ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ดดยทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน (ในกรณีที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว ใจะสามารถคืนได้เฉพาะส่วนที่ได้รีฟันด์จากทางสายการบินเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายการบิน

------------------------------------

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าเข้าเมือง ,ค่าเข้าหาด

- ค่ารถและยานพาหนะต่างๆที่ใช้เดินทาง ได้แก่ ค่าน้ำมัน,ค่าที่จอดรถและค่าทางด่วน

- ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ
- ตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ
- ค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 3,100 บาท
- ค่าอาหารทั้งหมด
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าทิป ทีมงานจากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพึงพอใจของสมาชิกทริป
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์


------------------------------------

การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 75,900 บาท

การชำระเงิน : สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด โดยมัดจำ 30,000 บาท เมื่อทำการจอง / งวดที่สอง  30,000 บาท และส่วนที่เหลือ 15,900 บาท 
ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 62  และสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0


------------------------------------
สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 097-097-4652
คุณจั้ม โทร 062-991-5624

 
 
ร่วมเดินทางถ่ายภาพกับเรา และพี่นันท์ ดร.ภูมินันท์ ปิยทัศน์นันท์ หรือที่รู้จักในนาม พี่นันท์ AtomicZen ช่างภาพชื่อดังที่มีผลงานระดับสากลมากมาย(ผลงาน : http://atomiczen.net)  ซึ่งเป็นช่างภาพสาย Landscape & Travel ที่มากประสบการณ์ จะพาสมาชิกไปเดินเที่ยวถ่ายภาพบริเวณ หมู่เกาะ Senja และ Lofoten  ทั้งในฝั่งประเทศ Norway แบบ Exclusive เน้นกลุ่มจำนวนสมาชิกกลุ่มเล็ก เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง และให้คำแนะนำการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

ทริปนี้เหมาะกับ : ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร, มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคืออะไร ?
ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลามากกว่าทัวร์แบบปกติ ใช้เวลาในการชมชมทัศนียภาพ การเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆที่งดงาม การออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน (ซึ่งทัวร์ทั่วไปไม่ทำกัน) โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงมีการแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพจากทีมงานทริปชิลชิลทราเวล

Road Trip คืออะไร

เป็นการเดินทางถ่ายภาพตามเส้นทางต่างๆที่ทางทีมงานทริปชิลชิลจัดไว้ให้ โดยจะแวะเยี่ยมชมและถ่ายภาพทัศนียภาพที่สวยงามตลอดข้างทาง