top of page

Summer Senja - Lofoten : Norway  (10 วัน)

1 - 10 สิงหาคม 2562  (รับ 12 ท่าน)

กำหนดการเดินทาง   1 - 10 สค 2562  (รับ 12 ท่าน)

ราคา : 75,900 บาท  ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและค่าอาหาร**สามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด

มัดจำ : 30,000 บาท เพื่อจองสิทธิการเดินทาง เราจะถือมัดจำเป็นสำคัญ **

เมื่อจองก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

ผู้ร่วมเดินทาง : รับ 12 ท่าน (ออกเดินทางเมื่อมี 6 ท่านขึ้นไป)

Detail

โปรแกรมการเดินทาง

เส้นทางระหว่างประเทศ สายการบิน Emirate
ขาไป    วันที่ 1 สิงหาคม 2562
BKK - OSL เที่ยวบิน EK385+ EK159

เวลา 01:35 – 12:30 น. (Transit Flight)

ขากลับ วันที่ 9 สิงหาคม 2562
BKK- OSL  เที่ยวบิน EK160+ EK384
เวลา 14:40 – 12:30 น.+1Day (Transit Flight)


เส้นทางภายในประเทศ สายการบิน SAS
วันที่ 1 สิงหาคม 2562
OSLO - TROMSO เที่ยวบิน SK4424 เวลา 16:25 - 18:25 น.

เส้นทางภายในประเทศ สายการบิน WIDEROE
วันที่ 4  สิงหาคม 2562
TROMSO - LEKNES เที่ยวบิน WF817 เวลา 18:55 – 19:45 น.

เส้นทางภายในประเทศ สายการบิน WIDEROE+SAS
วันที่ 9  สิงหาคม 2562

LEKNES – OSL เที่ยวบิน WF807+SK4107 เวลา 07:20 – 11:45 น.

 

 


Day 1 : วันที่ 1 สิงหาคม 2562 Bangkok - Oslo
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 22:00 น.  และเตรียมออกเดินทางไป Oslo ประเทศ Norway ด้วยสายการบิน Emirate 
ออกเดินทาง เวลา 01:35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เวลา 12:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
โดยการเดินทางขาไปจะเป็นแบบ Transit Flight จาก กรุงเทพ ไป แวะที่ ดูไบ และ จากดูไบ ไปออสโลว์
หลังจากนั้นต่อเครื่องบินโดยสาร บินภายในของสายการบิน SAS เที่ยวบิน SK4424 ถึงเมืองทรอมโซเวลา 18.25น.

เมื่อรับรถเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางเข้าที่พักยังเมือง ทรอมโซ  และรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

เช็คอินโรงแรม Smarthotel Tromsø หรือเทียบเท่า


Day 2 : วันที่  2  สิงหาคม 2562  Tromso – Senja (Road trip)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเช็คเอ๊าท์ จากนั้นเตรียมตัวเดินทางไปยังหมู่เกาะ Senja
ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. เข้าที่พัก ช่วงบ่ายจะนำท่านถ่ายรูป Seascape ตามบริเวณๆต่างๆของเกาะ
เช็คอินโรงแรม Mefjord Brygge หรือเทียบเท่า

 

Day 3 : วันที่  3  สิงหาคม 2562  Senja All day
เตรียมขึ้นเขาไปยังจุดชมวิวและถ่ายภาพแสงเช้า แสงเย็น รอบเกาะเซนย่า

 

Day 4 : วันที่  4  สิงหาคม 2562  Senja - Lofoten
พาท่านไปเก็บแสงเช้า หลังจากนั้นกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า และเตรียมเช็คเอ๊าท์
ช่วงบ่ายจะเดินทางจากหมู่เกาะ Senja กลับไปยังสนามบินที่ tromso เพื่อคืนรถและเตรียมเดินทางต่อยังหมู่เกาะ Lofoten โดยสายการบิน WIDEROE เที่ยวบิน WF817 เวลา 18:55 – 19:45 น.จากนั้นเดินทางสู่ที่พักบนเกาะ Lofoten ใช้เวลาโดยประมาณ 1:30 ชม. 
เช็คอินโรงแรม Lofoten Rorburhotel หรือเทียบเท่า

Day5 – 8 : วันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562  Lofoten
เราใช้เวลาท่องเที่ยวถ่ายภาพตามจุดต่างๆบนเกาะ Lofoten กันอย่างเต็มที่โดยพาท่านไปยุงจะถ่ายภาพสำคัญๆตามเกาะดังนี้
- Å
- Reine
- Olenilsøya
- Hamnøy
- Fredvang
- Ytresand
- Ramberg
- Nusfjord
- Flakstad
- Skagsanden
- Vareid
- Myrland
- Storsandnes
- Ballstad
- Uttakleiv Beach
- Unstad Beach
- Henningsvær


Day 9  : วันที่ 9  สิงหาคม 2562   Leknes-Oslo-Bangkok
ออกเดินทางแต่เช้ามืด เดินทางด้วยสายการบิน WIDEROE เที่ยวบินที่ WF805 เวลา 07:20 น. มุ่งหน้าสู่เมือง Bodo และเปลี่ยนเครื่องเป็นสายการบิน SAS เที่ยวบินที่ SK4107 มุ่งหน้าสู่ Oslo ถึงเมือง Oslo เวลา 11:45 น. หลังจากนั้นรอต่อเครื่องกลับประเทศไทยด้วยสายการบิน Emirate  ออกเดินทางเวลา 14:30 น. โดยการเดินทางขากลับจะเป็นแบบ Transit Flight จาก กรุงเทพ ไป แวะที่ ดูไบ และ จากดูไบ ไปออสโลว์


Day 10 : วันที่ 10  สิงหาคม 2562 Arrive Bangkok
เดินทางถึงสนามบินสวรรณภูมิประเทศไทยเเวลา 12:30 น. โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : เนื่องด้วยเป็น Photo trip โปรแกรมต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสถาณการณ์

--------------------------------------------------------------

พาหนะตลอดทริป
สำหรับทริปนี้เราใช้เป็นรถยนต์ 9 ที่นั่ง 2 คัน โดยที่ผู้นำทริปเป็นผู้ขับให้

โรงแรมที่พัก
เป็นลักษณะของบ้าน Cabin เป็นหลัง หลังละ 4-5 ท่าน มี 1 ห้องน้ำ บ้านบางหลังอาจมีลักษณะเตียงเป็นเตียงสองชั้น
อาจจะมีการนอนรวมกัน ชาย-หญิง ใบบ้านหลังเดียวกัน แต่เนื่องจากในบ้านมีหลายห้องแยกเป็นสัดส่วน ในหนึ่งห้องจะไม่มีการรวม ชาย-หญิง (ที่ไม่ใช่คู่สามี ภรรยากัน) แต่อย่างใด

ค่าใช้จ่าย : XX,900 บาท  
หากท่านประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่ม 10,000
สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)

------------------------------------

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ หรืออุทยานต่างๆตามโปรแกรม
- ค่าโรงแรมที่พักทุกคืนตามโปรแกรม

- ค่ารถผู้โดยสารนั่งคันละไม่เกิน 6 ท่าน ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันชีวิตวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

- ค่าประกันการเดินทางคุ้มครองการรักษาโรคโควิด-19 วงเงินรักษา 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

- ค่าตรวจ PCR ที่ประเทศจอร์เจียจำนวน 1 ครั้ง เพื่อออกเอกสารเช็คอินก่อนเดินทางกลับเมืองไทย

- หัวหน้าทัวร์ และทีมงาน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และค่าภาษีสนามบิน รวมถึงน้ำหนักกระเป๋า (บริการจองให้ราคาตามหน้าเว็บไซต์)

- ค่าตรวจ PCR ก่อนเดินทางจากเมืองไทย

- ค่าค่าใช้จ่ายตามโปรแกรม Test & Go หรือ Sandbox
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทางและเครื่องดื่ม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

------------------------------------

การยกเลิกการเดินทาง

1. การยกเลิกการเดินทาง (ในทุกกรณี) ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการจากเงินค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท

2. การแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางภายใน 90 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทริป

3. การแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางภายใน 60 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทริป

4. การแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายทริปทั้งหมด

5. เงื่อนไขดังกล่าว ไม่รวมถึง ทริปที่ออกเดินทางช่วงวันหยุดนขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลต่างๆ เนื่องจากบางสายการบินและโรงแรมจะไม่คืนค่ามัดจำ ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ไม่ว่าจะยกเลิกด้วยกรณีใดก็ตาม 

6. การไม่ชำระเงินงวดตามกำหนดนัดหมายของบริษัท ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริป และหักเงินมัดจำและค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขในการรับบริการ

1. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งทริปในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินมัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น 

2. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้เดินทางที่ตั้งครรภ์ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและทารกในครรภ์ระหว่างการเดินทาง

3. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้บริการแก่ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ยกเว้นการจัดทริปส่วนตัว (Private Group) 

4. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้บริการแก่ผู้เดินทางที่เป็นภิกษุสงฆ์ หรือนักบวช ยกเว้นการจัดทริปส่วนตัว (Private Group) 

5. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง

6. ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น การเกิดก่อการร้าย , เหตุการณ์ความไม่สงบ , การประท้วง , เหตุเกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุการณ์อื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท และทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว ทางบริษัทขอดำเนินการคืนเงินในส่วนที่ได้ refund จากทางสายการบินเท่านั้น

7. กรณีที่ลูกค้าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า หรือ ออกประเทศนั้นๆ ไม่ว่าด้วยเหตผลใดก็ตาม ถือเป็นสิ่งที่อยู่นอกอำนาจและความรับผิดชอบของทริปชิลชิล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และขอไม่คืนเงินค่าเดินทางในทุกกรณี

8. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้เดินทางนำสิ่งต้องห้ามเข้า และออกประเทศ ซึ่งรวมถึงการปลอมแปลงหนังสือเดินทางด้วย

9. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง ในกรณีที่เกิดปัญหาจากสภาพอากาศ

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เดินทาง หลังจากที่ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

11. ทริปชิลชิลไม่มีนโยบายในการอัพเกรดตั๋วเครื่องบินให้ผู้เดินทางในทุกกรณี

12. เมื่อท่านทำการชำระเงินมัดจำแล้ว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการดังกล่าวข้างต้น
------------------------------------


หมายเหตุ
ตลอดการเดินทางนั้น ทางทริปชิลชิล ไม่มีบริการอัพเกรดตั๋วเครื่องบินทุกกรณี หากสมาชิกผู้ร่วมทริปมีความประสงค์ที่ อัพเกรดตั๋วที่นั่งต้องดำเนินการติดต่อด้วยตัวท่านเอง
------------------------------------การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป :XX,900 บาท

การชำระเงิน : สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด โดยมัดจำ 30,000 บาท เมื่อทำการจอง / งวดที่สอง  30,000 บาท และส่วนที่เหลือ 15,900 บาท 
ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 62  และสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0


------------------------------------
สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 097-097-4652
คุณจั้ม โทร 062-991-5624

Itinerary
Conditions
ร่วมเดินทางถ่ายภาพกับเรา และพี่นันท์ ดร.ภูมินันท์ ปิยทัศน์นันท์ หรือที่รู้จักในนาม พี่นันท์ AtomicZen ช่างภาพชื่อดังที่มีผลงานระดับสากลมากมาย(ผลงาน : http://atomiczen.net)  ซึ่งเป็นช่างภาพสาย Landscape & Travel ที่มากประสบการณ์ จะพาสมาชิกไปเดินเที่ยวถ่ายภาพบริเวณ หมู่เกาะ Senja และ Lofoten  ทั้งในฝั่งประเทศ Norway แบบ Exclusive เน้นกลุ่มจำนวนสมาชิกกลุ่มเล็ก เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง และให้คำแนะนำการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

ทริปนี้เหมาะกับ : ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร, มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคืออะไร ?
ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลามากกว่าทัวร์แบบปกติ ใช้เวลาในการชมชมทัศนียภาพ การเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆที่งดงาม การออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน (ซึ่งทัวร์ทั่วไปไม่ทำกัน) โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงมีการแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพจากทีมงานทริปชิลชิลทราเวล

Road Trip คืออะไร

เป็นการเดินทางถ่ายภาพตามเส้นทางต่างๆที่ทางทีมงานทริปชิลชิลจัดไว้ให้ โดยจะแวะเยี่ยมชมและถ่ายภาพทัศนียภาพที่สวยงามตลอดข้างทาง

bottom of page