top of page

Aurora Lofoten  : Norway  (8 วัน)

24 กุมพาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562  (รับ 12 ท่าน)

กำหนดการเดินทาง   24 กุมพาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562  (รับ 12 ท่าน)

ราคา : XX,900 บาท  **สามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด

มัดจำ : 20,000 บาท เพื่อจองสิทธิการเดินทาง เราจะถือมัดจำเป็นสำคัญ **

เมื่อจองก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561 (ราคาปกติ 55,900 บาท)

ผู้ร่วมเดินทาง : รับ 12 ท่าน (ออกเดินทางเมื่อมี 8 ท่านขึ้นไป)

Detail

โปรแกรมการเดินทาง

Day 1 Bangkok-Oslo-Leknes
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางไป Oslo ประเทศ Norway ด้วยสายการบิน Thai Airways ออกเดินทาง เวลา 00:20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เวลา 06:50 น. ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากนั้นต่อเครื่องของสายการบิน SAS และ Wideroe ออกเดินทางไปท่าอากาศยาน Leknes บนเกาะ Lofoten เวลา 10:40 น. โดยจะแวะเปลี่ยนเครื่องที่เมือง Bodo ถึงท่าอากาศยาน Leknes เวลา 13:50 น. หลังจากจัดการเรื่องของรถเช่าแล้วเดินทางเข้าที่พัก Eliassen Rorbuer บนเกาะ Hamnoy ใกล้จุดถ่ายภาพอันมีชื่อเสียงบนเกาะโลโฟเตน (พักที่นี่ 6 คืน)

Day 2-6  Lototen Island Area
วันที่ 2-6 เราใช้เวลาท่องเที่ยวถ่ายภาพตามจุดต่างๆบนเกาะ Lofoten กันอย่างเต็มที่

สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะโลโฟเตนที่น่าสนใจ
- Å
- Reine
- Olenilsøya
- Hamnøy
- Fredvang
- Ytresand
- Ramberg
- Nusfjord
- Flakstad
- Skagsanden
- Vareid
- Myrland
- Storsandnes
- Ballstad
- Uttakleiv Beach
- Unstad Beach
- Henningsvær

Day 7 Leknes-Oslo-Bangkok
ออกเดินทางแต่เช้ามืด เดินทางด้วยสายการบิน Wideroe เที่ยวบินที่ WF805 มุ่งหน้าสู่เมือง Bodo และเปลี่ยนเครื่องเป็นสายการบิน SAS มุ่งหน้าสู่ Oslo ถึงเมือง Oslo เวลา 8:40 น. หลังจากนั้นรอต่อเครื่องกลับประเทศไทยด้วยสายการบิน Thai Airway ออกเดินทางเวลา 13:30 น.

Day 8 Arrive Bangkok
เดินทางถึงสนามบินสวรรณภูมิประเทศไทยช่วงเช้าเวลา 06:20 น. โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : เนื่องด้วยเป็น Photo trip โปรแกรมต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสถาณการณ์

--------------------------------------------------------------

เส้นทางระหว่างประเทศ สายการบิน Thai Airways


ขาไป 24 กุมภาพันธ์ 2562

BKK-OSL เที่ยวบิน TG954 เวลา 00:20-6:50 น.
 

ขากลับ 3  มีนาคม 2562

OSL-BKK เที่ยวบิน TG955 เวลา 13:30-06:20 น.+1

เส้นทางบินภายในประเทศ SAS+Wideroe

ขาไป X กุมภาพันธ์ 2562
OSL-BOO-LKN เที่ยวบิน SK4106+WF810 เวลา 10:40-13:50 น.

ขากลับ X  มีนาคม 2562
LKN-BOO-OSL เที่ยวบิน WF805+SK4105 เวลา 05:55-08:40 น.

------------------------------------
พาหนะตลอดทริป
สำหรับทริปนี้เราใช้เป็นรถยนต์ 9 ที่นั่ง 2 คัน โดยที่ผู้นำทริปเป็นผู้ขับให้

โรงแรมที่พัก
เป็นลักษณะของบ้าน Cabin เป็นหลัง หลังละ 4-5 ท่าน มี 1 ห้องน้ำ บ้านบางหลังอาจมีลักษณะเตียงเป็นเตียงสองชั้น
อาจจะมีการนอนรวมกัน ชาย-หญิง ใบบ้านหลังเดียวกัน แต่เนื่องจากในบ้านมีหลายห้องแยกเป็นสัดส่วน ในหนึ่งห้องจะไม่มีการรวม ชาย-หญิง (ที่ไม่ใช่คู่สามี ภรรยากัน) แต่อย่างใด

ค่าใช้จ่าย : 45,900 บาท  
หากท่านประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่ม 10,000
สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)


------------------------------------
การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 30,000บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 40,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน ไม่สามารถคืนค่าดำเนินการได้ โดยจะคืนเงินได้เฉพาะส่วนที่รีฟันด์จากสายการบินจำนวนตามแต่ละเงื่อนไขของสายการบิน
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
บริษัทจะทำการยกเลิกการเดินทางโดยขึ้นอยู่กับสถาณการณ์ในเวลานั้นๆ เช่น การก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เช่น การประท้วง จราจล หรือเกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ เช่นแผ่นดินไหว พายุ เป็น้ตน หรือเหตุอื่นๆซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย การตัดสินใจยกเลิกการเดินทางในแต่ละทริปนั้น ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ดดยทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน (ในกรณีที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว ใจะสามารถคืนได้เฉพาะส่วนที่ได้รีฟันด์จากทางสายการบินเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายการบิน

------------------------------------

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าโรงแรมที่พักรวมทั้งสิ้น 6 คืน

- ค่ารถและยานพาหนะต่างๆที่ใช้เดินทาง ได้แก่ ค่าน้ำมัน,ค่าที่จอดรถและค่าทางด่วน

- ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ
- ตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ
- ค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 3,100 บาท
- ค่าอาหารทั้งหมด
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าทิป ทีมงานจากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพึงพอใจของสมาชิกทริป
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์


------------------------------------

การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 45,900 บาท

การชำระเงิน : สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด โดยมัดจำ 20,000 บาท เมื่อทำการจอง / งวดที่สอง  20,000 บาท และส่วนที่เหลือ 12,900 บาท ชำระ 2 อาทิตย์ก่อนเดินทาง และสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0


------------------------------------
สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 097-097-4652
คุณจั้ม โทร 062-991-5624

Itinerary
Conditions
เปิดประสบการณ์ถ่ายภาพกับทริปชิลชิล ทราเวล ตลุยดินแดนปลาส้มมมมมมมม
ปลาส้ม
ปลาส้ม

ทริปนี้เหมาะกับ : ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร, มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคืออะไร ?
ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลามากกว่าทัวร์แบบปกติ ใช้เวลาในการชมชมทัศนียภาพ การเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆที่งดงาม การออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน (ซึ่งทัวร์ทั่วไปไม่ทำกัน) โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงมีการแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพจากทีมงานทริปชิลชิลทราเวล

Road Trip คืออะไร

เป็นการเดินทางถ่ายภาพตามเส้นทางต่างๆที่ทางทีมงานทริปชิลชิลจัดไว้ให้ โดยจะแวะเยี่ยมชมและถ่ายภาพทัศนียภาพที่สวยงามตลอดข้างทาง

bottom of page