top of page

Summer Croatia & Bosnia  :  (10 วัน 8 คืน)

 26 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2563  (รับ 12 ท่าน)

กำหนดการเดินทาง  : 26 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2563  (10 วัน 8 คืน)

ราคา : 50,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน วีซ่า และอาหารบางมื้อ) **สามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด **รับบัตรเครดิต

มัดจำ : 20,000 บาท เพื่อจองสิทธิการเดินทาง เราจะถือมัดจำเป็นสำคัญ **

เมื่อจองก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ราคาปกติ 55,900 บาท)

ผู้ร่วมเดินทาง : รับ 12 ท่าน (ออกเดินทางเมื่อมี 6 ท่านขึ้นไป)

Detail

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 (กรุงเทพ)

พบกับทีมงาน ทริปชิลชิลทราเวล ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 18.45 น. เช็คอิน ณ เค้าเตอร์สายการบินเตอกิซแอร์ไลน์  ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 21.45 น. ด้วยสายการบิน เตอกิซแอร์ไลน์ ไฟลท์ TK65 เพื่อเดินทางสู่ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องสู่ประเทศโครเอเชีย

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 (อิสตันบูล - ดูบรอฟนิก ) 

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงอิสตันบลู เพื่อเปลี่ยนเครื่องสู่สนามบินเมืองดูบรอฟนิกส์ เดินทางถึงสนามบินดูบรอฟนิกส์ เวลา 07.50 น. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับรถแล้วออกเดินทางสู่ดูบรอฟนิกส์ ดูบรอฟนิก เป็นเมืองเก่าริมทะเล ที่มีความงดงามมาก เป็นเมืองที่มีการถ่ายทำซีรีย์ Game Of Throne ซึ่งมีกำแพงเหมือนที่ยิ่งใหญ่ และสวยงาม พาทุกท่านเดินทางไป แล้วพาเข้าไปจุดหลักในเมืองบริเวณต่างๆ ไล่ตั้งแต่เขตเมืองเก่า ประตูเมือง Pile Gate มีรูปปั้นของนักบุญเซนต์เบลส หลังจากนั้นพาไปชมโบสถ์ Cathedral Treasury แล้วไปหอนาฬิกาโบราณ  หลังจากนั้นพาไปชมป้องปราการในเมือง และกำแพงเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก ปิดท้ายด้วยการไปถ่ายแสงเย็นเมืองดูบรอฟนิก พักที่ดูบรอฟนิก 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 (ดูบรอฟนิก) 

ตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางออกไปถ่ายแสงเช้า บริเวณป้อมปราการ Lovrijenec หลังจากนั้นกลับเข้าที่พักเช้านี้เราจะไปเดินชมกำแพงเมือง และถ่ายรูปในป้อมปราการ Lovrijenec ช่วงบ่ายจะเดินชมเมืองเก่าดูบรอฟนิกกันอีกครั้ง ช่วงเย็นเราจะเดินทางไปถ่ายภาพเมืองดูบรอฟนิกมุมสูง หลังจากนั้นเข้าพักที่ดูบรอฟนิก

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 (ดูบรอฟนิก – นีอุม(บอสเนีย) – มอสทาร์(บอสเนีย) – สปลิท) (290 KM)

ตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางออกไปถ่ายแสงเช้า หลังจากนั้นกลับเข้าที่พัก ทานอาหารเช้า แล้วเช็คเอ้าท์ วันนี้ออกเดินทางไปเมือง มอสทาร์ ซึ่งอยู่ในบริเวณประเทศบอสเนีย เมื่อเดินทางถึงพาไปถ่าย Stari Most หรือที่เรียกกันว่า old bridge มุมสะพานสุดคลาสสิคของที่นี้ หลังจากนั้นเดินทางกลับมาประเทศโครเอเชีย แวะถ่ายแสงเย็นมุมสูงเมืองสปลิท (Split) ที่ Kliss Fortress หลังจากนั้นเข้าพักที่เมือง สปลิท
 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สปริท - พลิทวิเซ่) (B) (220 KM)

ตื่นแต่เช้าถ่ายแสงเช้า หลังจากนั้นกลับมารับประทานอาหารเช้า วันนี้ช่วงเช้าเราจะเยี่ยมชมเขตเมืองเก่าของเมืองสปริท สปริทเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ในแคว้นดัลเมเชีย เข้าไปเยี่ยมชมและถ่ายรูปที่พระราชวังดิโอคลิเธียน พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นโดยใช้เวลา 12 ปี มีเนื้อที่ประมาณ 31,000 ตารางเมตร รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเราออกเดินทางไปยังอุทยานพลิวิเซ่ อุทยานแห่งนี้เป็นไฮไลท์ในทริปนี้ มีทะเลสาปจำนวน 16 ทะเลสาป และมีน้ำตกมากมาย ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานแห่งนี้เปรียบเสมือนสวรรค์ของคนรักการถ่ายภาพเลยทีเดียว พักที่ พลิวิเซ่

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (พลิทวิเซ่) (B)

ตื่นเช้ารับประทานอาหารเช้า วันนี้เราจะใช้เวลาเต็มวันในอุทยานที่งดงามแห่งนี้ อุทยานแห่งนี้มีทะเลสาปน้อยใหญ่รวมกัน 16 ทะเลสาป ซึ่งมีความสูงต่ำต่างๆกันไป เราจะตระเวณถ่ายรูปในอุทยานที่สวยงามแห่งนี้ ตลอดทั้งวัน 

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (พลิทวิเซ่ - พูลา - โรชวิน) (B) (280 KM)

รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นเดินทางไปเมือง Pula เพื่อชม Pula Arena สนามกีฬากลางแจ้งที่สร้างในสมัยโรมัน เป็นสถาปัตยกรรมโรมัน เหมือนกับโคคอสเซียมที่อิตาลี มีขนาดใหญ่อันดับ 6 ปัจจุบันมักใช้เป็นลานกิจกรรมกลางแจ้ง และจัดงานดนตรี หลังจากนั้น ออกเดินทางไปเมือง โรชวินจ์ มืองที่อยู่บริเวณแหลมอิสเตรีย เมืองที่ถูกเรียกว่า เวนิสแห่งโครเอเชีย มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เนื่องจากเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอิตลาีมาก่อน ถ่ายแสงเย็นที่เมืองแห่งนี้ พักที่เมือง โรชวินจ์  

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  (โรชวิน - ซาเกร็บ) (B) (250 KM)

ตื่นเช้าพาทุกท่นไปถ่ายแสงเช้า หลังจากนั้นออกเดินทางสู่กรุงซาเกร็บ วันนี้ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เมืองถึงกรุงซาเกร็บ พาทุกท่านไปชมโบสถ์เซนต์มาร์ค ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ Old Town มหาวิหารแห่งนี้สร้างในศตวรรษที่ 13  หลังคาประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ ซึ่งงดงามมาก หลังจากนั้นพาทุกท่านไปเดินชมเมืองบริเวณจตุรัสเจลาซิส สุดท้ายแล้วพาทุกท่านไปชม Zagreb Cathedral เป็นวิหารที่งดงามมาก ปิดท้ายด้านการพาทุกคนขึ้นไปถ่ายรูปเมืองซาเกร็บมุมสูงพร้อมกับแสงเย็นของวัน พักที่ซาเกร็บ 
 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 (ซาเกร็บ - อิสตันบลู) (B)

เช้านี้พาไปถ่ายแสงเช้าบริเวณเมืองเก่า หลังจากนั้น พาทุกท่านเยี่ยมชมเมืองเก่าอีกสักครู่ หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน พาทุกท่านเดินทางช็อปปิ้งที่กรุงซาเกร็บ หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกรุงซาเกร็บ เพื่อขึ้นเครื่องบินสายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์ เดินทางสู่กลับเมืองไทย เครื่องบินออกจากซาเกร็บเวลา 20.15 น. 

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 (อิสตันบลู - กรุงเทพฯ)

เปลี่ยนเครื่องกลับประเทศไทย ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณ 15.25 โดยสวัสดิภาพ

 

**หมายเหตุ โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

การยกเลิกการเดินทาง

1. การยกเลิกการเดินทาง (ในทุกกรณี) ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการจากเงินค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท

2. การแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางภายใน 90 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทริป

3. การแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางภายใน 60 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทริป

4. การแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายทริปทั้งหมด

5. เงื่อนไขดังกล่าว ไม่รวมถึง ทริปที่ออกเดินทางช่วงวันหยุดนขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลต่างๆ เนื่องจากบางสายการบินและโรงแรมจะไม่คืนค่ามัดจำ ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ไม่ว่าจะยกเลิกด้วยกรณีใดก็ตาม 

6. การไม่ชำระเงินงวดตามกำหนดนัดหมายของบริษัท ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริป และหักเงินมัดจำและค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขในการรับบริการ

1. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งทริปในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินมัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น 

2. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้เดินทางที่ตั้งครรภ์ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและทารกในครรภ์ระหว่างการเดินทาง

3. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้บริการแก่ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ยกเว้นการจัดทริปส่วนตัว (Private Group) 

4. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้บริการแก่ผู้เดินทางที่เป็นภิกษุสงฆ์ หรือนักบวช ยกเว้นการจัดทริปส่วนตัว (Private Group) 

5. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง

6. ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น การเกิดก่อการร้าย , เหตุการณ์ความไม่สงบ , การประท้วง , เหตุเกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุการณ์อื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท และทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว ทางบริษัทขอดำเนินการคืนเงินในส่วนที่ได้ refund จากทางสายการบินเท่านั้น

7. กรณีที่ลูกค้าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า หรือ ออกประเทศนั้นๆ ไม่ว่าด้วยเหตผลใดก็ตาม ถือเป็นสิ่งที่อยู่นอกอำนาจและความรับผิดชอบของทริปชิลชิล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และขอไม่คืนเงินค่าเดินทางในทุกกรณี

8. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้เดินทางนำสิ่งต้องห้ามเข้า และออกประเทศ ซึ่งรวมถึงการปลอมแปลงหนังสือเดินทางด้วย

9. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง ในกรณีที่เกิดปัญหาจากสภาพอากาศ

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เดินทาง หลังจากที่ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

11. ทริปชิลชิลไม่มีนโยบายในการอัพเกรดตั๋วเครื่องบินให้ผู้เดินทางในทุกกรณี

12. เมื่อท่านทำการชำระเงินมัดจำแล้ว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการดังกล่าวข้างต้น


ตั๋วเครื่องบิน

บริษัทจะทำการจองให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าตั๋วโดยสารจะเป็นค่าใช้จ่ายจริง ทั้งนี้กรณีที่ลูกค้าอยากดำเนินการจองตั๋วเองก็สามารถทำได้เช่นกัน กรณีจองตั๋วเครื่องบินด้วยตนเองกรุณาสอบถามเพื่อคอนเฟิร์มการเดินทางกับบริษัทก่อนจองตั๋วเครื่องบิน

วีซ่า

กรณีลูกค้ามีวีซ่าเชงเก้นแบบมัลติเพิล สามารถเข้าออกประเทศโครเอเชียได้เลย กรณีที่ลูกค้าจะต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับประกอบการยื่นวีซ่าให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

------------------------------------
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ หรืออุทยานต่างๆตามโปรแกรม
- ค่าโรงแรมที่พักทุกคืนตามโปรแกรม
- ค่ารถตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ท้องถิ่น/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง 

- สต๊าฟจากเมืองไทย 2 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- ค่าทิป ทีมงานจากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพึงพอใจของสมาชิกทริป
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

- ค่าวีซ่า


หมายเหตุ
ตลอดการเดินทางนั้น ทางทริปชิลชิล ไม่มีบริการอัพเกรดตั๋วเครื่องบินทุกกรณี หากสมาชิกผู้ร่วมทริปมีความประสงค์ที่ อัพเกรดตั๋วที่นั่งต้องดำเนินการติดต่อด้วยตัวท่านเอง


------------------------------------

การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 50,900บาท

การชำระเงิน : สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด โดยมัดจำ 20,000 บาท เมื่อทำการจอง / งวดที่สอง ภายในเดือนมีนาคม 20,000 บาท และส่วนที่เหลือ 10,900 บาท ชำระ 1 เดือนก่อนเดินทาง และสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0


------------------------------------
สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 097-097-4652
คุณจั้ม โทร 062-991-5624

Itinerary
Conditions
เปิดประสบการณ์ถ่ายภาพกับทริปชิลชิล ทราเวล ตลุยดินแดนแห่งคาบสมุทรบอลข่าน ประเทศที่มีความงดงามทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม กับช่วงที่ยอดนิยมที่สุดและสวยที่สุด เต็มไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสีที่ตระการตา เต็มอิ่มกับอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ ถึง 2 วัน พาไปชมเมืองเก่า ดูบรอฟนิค เมืองที่ถ่ายทำซีรีย์ Game of throne ที่ยังคงมีกลิ่นอายแบบ เวนิซ เที่ยวแบบเต็มอิ่ม ไม่แวะร้านค้า

ทริปนี้เหมาะกับ : ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร, มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคืออะไร ?
ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลามากกว่าทัวร์แบบปกติ ใช้เวลาในการชมชมทัศนียภาพ การเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆที่งดงาม การออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน (ซึ่งทัวร์ทั่วไปไม่ทำกัน) โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงมีการแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพจากทีมงานทริปชิลชิลทราเวล

Road Trip คืออะไร

เป็นการเดินทางถ่ายภาพตามเส้นทางต่างๆที่ทางทีมงานทริปชิลชิลจัดไว้ให้ โดยในบางครั้งทีมงานจะขับรถมาไปถ่ายภาพในมุมต่างๆ โดยจะแวะเยี่ยมชมและถ่ายภาพทัศนียภาพที่สวยงามตลอดข้างทางตลอดเวลา เน้นถ่ายภาพเป็นหลัก โดยแต่ละจุดเราจะใช้เวลาในการเก็บภาพนานกว่าการท่องเที่ยวปกติ อาจจะต้องตื่นเช้าเพื่อไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น หรืออาจจะท่านเข้าเย็นผิดเวลาเพื่อรอถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก โดยรูปแบบการเดินทาง สำหรับค่าอาหารเราไม่ได้รวมไว้ในค่าทริป ซึ่งเราจะแวะร้านอาหารหรือซูเปอร์มาเก็ต โดยลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับประทานอาหารได้อย่างอิสระ สำหรับที่พักเป็นโรงแรมหรืออพาร์ตเม้น โดยจะพักห้องละ 2 ท่าน การเดินทางแบบนี้จะค่อนข้างยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนแผนตามสภาพอากาศได้ เพื่อที่จะได้ภาพสวยๆกลับติดมือไปเสมอครับ

bottom of page