top of page

Hello Merlion : Singapore (4 วัน 3 คืน)

1 - 4 มีนาคม 2561  (รับ 12 ท่าน)

กำหนดการเดินทาง 1 - 4 มีนาคม 2561  (รับ 12 ท่าน)

ราคา : 18,900 บาท (รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว, ไม่รวมอาหาร) **]ลูกค้าเก่าทริปชิลชิล 17,900**

เมื่อจองก่อนวันที่ 31 มกราคม (ราคาปกติ 19,900 บาท)

ผู้ร่วมเดินทาง : รับ 12 ท่าน 

Detail

Hello Merlion : Singapore (4 วัน 3 คืน)

1 - 4 มีนาคม 2561  (รับ 12 ท่าน)

ทริปนี้เหมาะกับ

 

ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร, มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ

 

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคืออะไร ?

 

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลามากกว่าทัวร์แบบปกติ ใช้เวลาในการชมชมทัศนียภาพ การเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆที่งดงาม การออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน (ซึ่งทัวร์ทั่วไปไม่ทำกัน) อาจจะทานอาหารไม่ตรงเวลาบ้าง โดยทริปถ่ายภาพจะมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงมีการแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพจากทีมงานทริปชิลชิลทราเวล

หมายเหตุ : เนื่องจากทริปนี้จะต้องใช้การเดินถ่ายภาพในระยะทางค่อนข้างไกลในแต่ละวัน ผู้สมัครทริปจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง สวมใส่รองเท้าที่ใส่สบาย เพื่อให้ได้ภาพซิตี้เสค็ปที่หลากหลายมุมในแต่ละวัน 

โปรแกรมการเดินทาง

Day 1 (Bangkok – Singapore - Garden by the Bay - MBS Sky Park - Helix Bridge)
 

พบกับทีมงานทริปชิลชิล ที่สนามบินดอนเมือง เพื่อออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากเครื่องถึงสิงคโปร์ เดินทางสู่ที่พักเพื่อฝากกระเป๋า รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางไปถ่ายภาพ ที่ garden by the bay หลังจากนั้นเดินทางขึ้น MBS Sky park เพื่อถ่ายภาพแสงเย็น มุมสูงอ่าวมารินาเบย์ (สามารถใช้ได้แต่ panning clamp เท่านั้น) ลงมาถ่าย lighting show บริเวณ Helix Bridge กลับที่พักDay 2 (Marina Bay -  Fountain of Wealth - Esplanade - Marina Bay)

ตื่นนอนแล้วออกไปรอแสงเช้าที่ Marina Bay บริเวณ Merlion Park พาเดินถ่ายมุมน้ำพุ Fountain of Wealth, ถ่ายมุมตึก MBS, ถ่ายมุม Louis ออกไปถ่ายแสงรอบอ่าวมารินาเบย์ Lighting Show หลายมุม เช่น , Esplanade, มุม Merlion, มุม Promontory @ Marina Bay, มุมหน้าตรงจากโรงแรมฟูเลอตัน

Day 3 (Dragonfly Bridge - วัดเขี่ยวแก้ว - ท่าเรือสิงคโปร์ - workshop - Marina Bay)

ตื่นนอนแล้วถ่ายแสงเช้าบริเวณ Dragonfly bridge หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นกลับมารับประทานอาหารเช้า เสร็จไปเยี่ยมชมวัดเขี้ยวแก้ว หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จ พาทุกท่านขึ้นมุมสูงถ่ายท่าเรือสิงคโปร์ และวัดเขี่ยวแก้วมุมสูง หลังจากนั้นกลับที่พัก แนะนำการทำไฟล์ภาพเบื้องต้น ช่วงเย็นถ่ายภาพถ่าย Lighting Show หลากหลายมุมบริเวณมารินาเบย์

Day 4 (Helix Bridge - North Bridge - China Town - Shopping - Airport)

ตื่นนอนพาไปถ่ายแสงเช้าบริเวณสะพานเฮลิกซ์ และนอร์ทบริดจ์ รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้น Free time พาเดินเล่นย่านไชน่าทาวน์ เช็คเอ้าท์จากที่พัก พาไปซื้ออุปกรณ์กล้อง หลังจากนั้นเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

 

พาหนะเดินทาง : เดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า MRT 

 

ที่พัก : พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว - 3 ดาวครึ่ง พักห้องละ 2  ท่าน

 

หมายเหตุ : เนื่องด้วยเป็น Photo trip โปรแกรมต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสถาณการณ์

Itinerary
Conditions

ค่าใช้จ่าย : 18,900 บาท 
หากท่านประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000

------------------------------------
การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 7,500 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 10,000บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 12,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน ไม่สามารถคืนค่าดำเนินการได้ โดยจะคืนเงินได้เฉพาะส่วนที่รีฟันด์จากสายการบินจำนวนตามแต่ละเงื่อนไขของสายการบิน
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

การยกเลิกทริปโดยบริษัท

บริษัทจะทำการยกเลิกการเดินทางโดยขึ้นอยู่กับสถาณการณ์ในเวลานั้นๆ เช่น การก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เช่น การประท้วง จราจล หรือเกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ เช่นแผ่นดินไหว พายุ เป็น้ตน หรือเหตุอื่นๆซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย การตัดสินใจยกเลิกการเดินทางในแต่ละทริปนั้น ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ดดยทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน (ในกรณีที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว ใจะสามารถคืนได้เฉพาะส่วนที่ได้รีฟันด์จากทางสายการบินเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายการบิน


------------------------------------

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พักทุกคืนตามโปรแกรม
- ค่าเดินทางภายในประเทศทั้งหมด
- ค่าเข้าสถานที่ตามโปรแกรมกำหนด
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าผู้นำทาง 2 ท่าน ตลอดการเดินทาง 

- น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อท่าน

- สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกทริปชิลชิล ส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าชั้นนำมากมาย เช่น Columbia Thailand, F-Stop, Samyang, Loawa, Nisi Filter, Sunwayfoto

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าอาหาร (เฉลี่ยวันละ 600 - 800 บาท)
- ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์
------------------------------------

การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 18,900 บาท

การชำระเงิน : สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด โดยมัดจำ 10,000 บาท เมื่อทำการจอง / งวดที่สอง ภายในเดือนมกราคม 8,900 บาท 


กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0
------------------------------------
สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 080-575-5500
คุณจั้ม โทร 062-991-5624

bottom of page