top of page

Bagan - Mandalay - Inle lake : Myanmar (6 วัน 5 คืน)

3 - 8 ธันวาคม  2562 (6 วัน 5 คืน)  (รับ 16 ท่าน)

กำหนดการเดินทาง : 3 - 8 ธันวาคม  2562 (6 วัน 5 คืน) 

ราคา : 32,900 บาท (รวมตั๋วเครื่องบิน และอาหารทุกมื้อแล้ว) **สามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด

มัดจำ : 15,000 บาท เพื่อจองสิทธิการเดินทาง เราจะถือมัดจำเป็นสำคัญ **

ผู้ร่วมเดินทาง : รับ 16 ท่าน (ออกเดินทางเมื่อมี 10 ท่านขึ้นไป)

Detail

โปรแกรมการเดินทาง

Day 1 (Bangkok – Mandalay – Mandalay Palace) (L/D)

พบกับทีมงานทริปชิลชิล ที่สนามบินดอนเมือง เพื่อออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ เดินทางโดยสายการบิน Airasia เดินทางถึงมัณฑะเลย์ รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นพาเยี่ยมชมวัด Mandalay Palace พระราชวังไม้สักที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย หลังจากนั้นพาถ่ายรูป ณ วังชเวนานจอง สถานที่ซึ่งสร้างด้วยไม้สักและสลักลวดลายศิลปะพม่าที่งดงามเป็นอย่างมาก พาท่านเก็บภาพแสงเย็นบริเวณพระราชวังมัณฑะเลย์โดยมีฉากหลังเป็นมัณฑะเลย์ฮิล เข้าพักที่มัณฑะเลย์

 

Day 2 (Mahamuni temple – Ubein Bridge – Inle Lake) (B/L/D)
ออกแต่เช้ามืด เพื่อไปชมพิธีกรรมที่ศักสิทธิ์ ณ วัดพระมหามุณี พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนียามเช้า หลังจากนั้นเดินทางไปเก็บแสงเช้าที่สะพานอูเบ็งยามเช้าที่นี่มีความงดงาม หลังจากนั้นเดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า พร้อมกับเก็บสัมภาระเดินทางสู่ทะเลสาบ อินเล รับประทานอาหารเย็น เข้าพักบริเวณทะเลสาบอินเล

 

Day 3 (Inle lake - Bagan) (B/L/D)

ออกแต่เช้ามืด พาทุกท่านชมวัฒนธรรมของชาวอินเล ชาวประมงที่นี่ใช้เท้าในการพายเรือหาปลา ถ่ายภาพแสงเช้าพร้อมไอหมอก และวิถีชีวิตชาวอินเล (จัดฉากถ่ายชาวประมงอินเล) หลังจากนั้นกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า พร้อมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางสู่พุกาม นำท่านเยี่ยมชมและถ่ายภาพเจดีย์ที่สำคัญต่างๆ พร้อมกับเณรน้อย (จัดถ่ายภาพ) อาทิ วิหารธรรมกัณจี (Dhammayan Gyi Temple) จบวันด้วยการเก็บแสงเย็นที่เจดีย์ชเวสันดอร์เพื่อ ชมภาพพระอาทิตย์ตกกับทุ่งเจดีย์มุมสูงที่งดงาม พักที่พุกาม

 

Day 4 (Bagan) (B/L/D)

ตื่นเช้าเดินทางไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น เป็นภาพทุ่งเจดีย์พร้อมกับบอลลูนยามเช้าที่สวยงาม เดินทางไปถ่ายภาพเจดีย์กับเณรน้อย (จัดถ่ายภาพ) หลากหลายสถานที่ อาทิ วิหารสุลามณี (Sulamani Temple) , วัดอนันดา (Ananda Temple), เจดีย์ชเวซิกอง (Shwezigon) ปิดท้ายด้วยการเก็บภาพทุ่งเจดีย์มุมสูงและพระอาทิตย์ตกดินที่งดงาม พักที่พุกาม กรณีฟ้าเปิดจะพาทุกท่านออกมาถ่ายดาวบริเวณเจดีย์

 

Day 5 (Bagan – Mandalay – U bein Bridge) (B/L/D)

​พาท่านเก็บภาพแสงเช้ากับทุ่งเจดีย์และบอลลูนอีกครั้ง พาทุกท่านถ่ายภาพวิถีชีวิต ณ ตลาดยามเช้า หลังจากนั้นกลับโรงแรมเก็บสัมภาระเดินทางกลับมัณฑะเลย์ หลังจากนั้นพาทุกท่านไปล่องเรือยามบ่าย และเก็บแสงเย็นที่สะพานอูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ล่องเรือถ่ายพระอาทิตย์ตกกับสะพานไม้ที่งดงามแห่งนี้ เข้าพักที่มัณฑะเลย์ 

 

​​Day 6 (Mandalay - Bangkok) (B/L)

​ตื่นแต่เช้ามืด เดินทางสู่ มัณฑะเลย์ฮิลล์ (Mandalay Hill) ถ่ายภาพแสงเช้ามุมสูงเมืองมัณฑะเลย์ที่สวยงาม หลังจากนั้นเดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า และเก็บสัมภาระเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ

พาหนะเดินทาง : รถแวนขนาดใหญ่ หรือรถมินิบัส

ที่พัก : พักโรงแรมมาตรฐานห้องละ 2 คน 

หมายเหตุ : เนื่องด้วยเป็น Photo trip โปรแกรมต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสถาณการณ์

------------------------------------

ค่าใช้จ่าย : 32,900 บาท (ราคาปกติ 34,900) **ราคาพิเศษ**
หากท่านประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่ม 6,000


------------------------------------

การยกเลิก
หากลูกค้าต้องการยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบิน
------------------------------------

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ หรืออุทยานต่างๆตามโปรแกรม
- ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศ และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง, บริการน้ำดื่มบนรถ
- ค่าโรงแรมที่พักทุกคืนตามโปรแกรม
- ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ท้องถิ่น/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าเช่าม้าเพื่อใช้เป็นพาหนะในหมู่บ้านทิเบต
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- ค่าทิป Localไกด์ และพนักงานขับรถ วันละ 3 usd /วัน/คน รวม 15 usd

- ค่าทิป ทีมงานจากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพึงพอใจของสมาชิกทริป
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์
------------------------------------

การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 32,900 บาท

การชำระเงิน : สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด โดยมัดจำ 15,000 บาท เมื่อทำการจอง / งวดที่สอง มิถุนายน 10,000 บาท / งวดสุดท้าย 7,900 ชำระ 1 เดือนก่อนเดินทาง 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0
------------------------------------
สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 097-097-4652
คุณจั้ม โทร 062-991-5624
-----------------------------------
Tripchillchill Travel by Phuttiphong Co.,Ltd
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08475

Itinerary
Conditions
เปิดประสบการณ์ถ่ายภาพใหม่ ออกเดินทางร่วมกับ ทริปชิลชิล ทราเวล สู่ มัณฑะเลย์ และพุกาม อาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนมาร์  

ทริปนี้เหมาะกับ :  ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร, มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 


ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคืออะไร ?

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลามากกว่าทัวร์แบบปกติ ใช้เวลาในการชมชมทัศนียภาพ การเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆที่งดงาม การออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน (ซึ่งทัวร์ทั่วไปไม่ทำกัน) โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงมีการแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพจากทีมงานทริปชิลชิลทราเวล

bottom of page