Kazakhstan : Land of the Great Steppe 

เดินทางวันที่ 11 - 19 เมษายน 2562  (รับ 14 ท่าน)

กำหนดการเดินทาง (9 วัน 8 คืน)

กลุ่มที่ 1 : ระหว่างวันที่ 11 - 19 เมษายน 2563
กลุ่มที่ 2 : ระหว่างวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2563

 

ราคาทริป : 69,900 บาท (ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบิน และอาหารทุกมื้อแล้ว) ** สามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด**

**เมื่อจองก่อน 31 มกราคม 2563** (ราคาปกติ 71,900 บาท) 
 

การสำรองที่นั่ง : ทำการมัดจำ 20,000 บาท เพื่อจองสิทธิ์ในการเดินทาง **เราจะถือการมัดจำเป็นสำคัญ**

ผู้ร่วมเดินทาง : จำนวน 14 ท่าน (ออกเดินทางเมื่อมีจำนวน 7 ท่านขึ้นไป)

 

โปรแกรมการเดินทาง

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

วันที่ 1 : Bangkok – Almaty – Zenkov Cathedral - Central Mosque - Kok Tobe hill (B/L/D)
พบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเวลา 07.15 น. บริเวณ Row U เพื่อเตรียมเช็คอินสายการบิน Air Astana เพื่อเดินทางสู่ประเทศคาซัคสถาน เวลาประมาณ 10.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินนานาชาติกรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC932 โดยใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง เวลาประมาณ 16.25 น. เดินทางถึงกรุงอัลมาตี้ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า หลังจากนั้นเดินทางสู่กรุงอัลมาตี้ เยี่ยมชมจุดหน้าสนใจในเมืองแห่งนี้ เช่น Zenkov Cathedral, Central Mosque หลังจากนั้นเดินทางสู่เขา Kok Tobe hill เพื่อรอถ่ายแสง หลังจากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก ณ กรุงอัลมาตี้


วันที่ 2 : Almaty – Big Almaty Lake - Altyn Emel National Park - Singing Dune - Bashy village (B/L/D) 
วันนี้เราจะต้องออกเดินทางแต่เช้าตรู่ เพื่อเดินทางสู่ Big Almaty Lake ถ้ามีเวลาเราจะเดินขึ้นสู่จุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพธารน้ำแข็งที่นี่ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3600 เมตร หลังจากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางสู่ Altyn Emel National Park  โดยเป้าหมายของเราคือเนินทรายที่สวยงานในอุทยานแห่งนี้ ระหว่างทางถ้ามีเวลาเราจะแวะที่ Tamgaly Tas Petroglyphs ซึ่งเป็นรูปแกะลายพระพุทธรูปขนาดใหญ่บนหน้าผา เมื่อเราถึงทะเลทราย เดินขึ้นไปบนยอดเนินทรายเพื่อรอถ่ายแสงเย็นนะอุทยานแห่งนี้ หลังจากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น และเข้าพักที่ Bashy village 


วันที่ 3 : Bashy village  - Ak-Tau mountains (B/L/D)
หลังจากรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ และออกเดินทางสู่ Ak-Tau mountains สำหรับ Ak-Tau mountains เป็นภูเขาที่มีทรวดทรงที่สวยงาม และมีสีของชั้นหินที่มีความแตกต่างกัน คล้ายๆภูเขาสีรุ้งที่จางเย่ ประเทศจีน และที่ประเทศเปรู เราจะปีนขึ้นสู่จุดถ่ายภาพที่งดงามหลากหลายแห่งที่นี่ และคืนนี้เราจะแคมป์ปิ้งที่บริเวณนี้ โดยเราจะถ่ายแสงเย็น และดาวที่ภูเขาแห่งนี้ด้วย


วันที่ 4 : Ak-Tau mountains - Zharkent city - Katutau mountains (B/L/D)
ตื่นเช้า ถ่ายแสงเช้าอีกครั้งที่ Ak-Tau mountains หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ Zharkent city โดยสถานที่แห่งนี้นั้นจะเป็นหมู่บ้านที่มีศิลปวัฒนธรรมจีน เราจะแวะชมมัสยิดที่งดงามที่นี่ หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน เราจะมุ่งหน้าสู่ Katutau mountains วันนี้เราจะเข้าพักที่โรงแรมที่มีบ่อน้ำพุร้อน เป็นโอเอซิสที่ดีที่สุดใจกลางทะเลทรายแห่งนี้ รับประทานอาหารเย็น เข้าพักที่ Katutau mountains
 
วันที่ 5 : Katutau mountains - Bestamak canyon - Moon Canyon - Charyn Canyon (B/L/D)
หลังจากรับประทานอาหารเช้า วันนี้เราจะออกเดินทางสู่ 3 แคนย่อนสำคัญที่นี่ ได้แก่ Bestamak canyon, Moon Canyon และ Charyn Canyonที่มีความงดงามไม่น้อยกว่าแคนย่อนที่ประเทศอเมริกา โดยวันนี้เราจะแคมป์ปิ้งในรูปแบบกระโจมบริเวณ Charyn Canyon เพื่อถ่ายแสงเย็น และดาวณแคนย่อนที่งดงามแห่งนี้


วันที่ 6 : Charyn Canyon - Kaindy Lake - Saty village (B/L/D)
ตื่นเช้าถ่ายแสงเช้าบริเวณ Charyn Canyon กลับมารับประทานอาหารที่แคมป์ วันนี้เราจะเดินทางสู่ Kaindy Lakeทะเลสาบน้ำสีควอเทส ที่มีต้นสนตายกลางทะเลสาบจำนวนมาก ทะเลสาบแห่งนี้มีความงดงามมากๆ เราจะถ่ายแสงเย็น ณ ทะเลสาบแห่งนี้ หลังจากนั้นเราจะเดินทางไปรับประทานอาหาร และเข้าพักที่เกสต์เฮ้าส์เล็กๆและรับประทานอาหารท้องถิ่นที่ Saty village

 

วันที่ 7 : Saty village  - Kolsay Lake (B/L/D)
วันนี้เราต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษเพื่อเดินทางไปถ่ายภาพแสงเช้า ณ Kolsay Lake ทะเลสาบขนาดใหญ่อีกแห่งนึงของประเทศคาซัคสถาน หลังจากนั้นเราจะปีนเขาขึ้นไปอีกจุดชมวิวนึง ซึ่งมีระยะทางประมาณ 7 กิโล (ไป-กลับ 14 กิโล) โดยจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงต่อขา และกลับมาถ่ายแสงเย็นที่ทะเลสาบแห่งนี้อีกครั้ง


วันที่ 8 : Saty village - Bartogai Lake – Almaty (B/L/D)
หลังจากรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ Bartogai Lake ทะเลสาบอีกแห่งนึงซึ่งเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา ถ่ายภาพฝูงแกะนับพันตัว, ฝูงม้า และชาวคาซัคสถานที่ล่าสัตว์ด้วยม้าและนกอินทรีย์ ทะเลสาบแห่งนี้มีทัศนียภาพที่งดงามมาก หลังจากนั้นเดินทางกลับกรุงอัลไมตี้ รับประทานอาหารเย็น และเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกรุงอัลไมตี้ เช็คอินเวลาประมาณ 22.05 น.


วันที่ 9 : Almaty – Bangkok
เวลาประมาณ 01.05 ขึ้นเครื่องจากกรุงอัลไมตี้ เดินทางกลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC931 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลาประมาณ 08.55 น. โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย : 69,900 บาท  
หากท่านประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่ม 10,000
สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)


------------------------------------

การยกเลิกการเดินทาง

1. การยกเลิกการเดินทาง (ในทุกกรณี) ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการจากเงินค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท

2. การแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางภายใน 90 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทริป

3. การแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางภายใน 60 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทริป

4. การแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายทริปทั้งหมด

5. เงื่อนไขดังกล่าว ไม่รวมถึง ทริปที่ออกเดินทางช่วงวันหยุดนขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลต่างๆ เนื่องจากบางสายการบินและโรงแรมจะไม่คืนค่ามัดจำ ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ไม่ว่าจะยกเลิกด้วยกรณีใดก็ตาม 

6. การไม่ชำระเงินงวดตามกำหนดนัดหมายของบริษัท ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริป และหักเงินมัดจำและค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขในการรับบริการ

1. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งทริปในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินมัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น 

2. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้เดินทางที่ตั้งครรภ์ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและทารกในครรภ์ระหว่างการเดินทาง

3. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้บริการแก่ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ยกเว้นการจัดทริปส่วนตัว (Private Group) 

4. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้บริการแก่ผู้เดินทางที่เป็นภิกษุสงฆ์ หรือนักบวช ยกเว้นการจัดทริปส่วนตัว (Private Group) 

5. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง

6. ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น การเกิดก่อการร้าย , เหตุการณ์ความไม่สงบ , การประท้วง , เหตุเกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุการณ์อื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท และทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว ทางบริษัทขอดำเนินการคืนเงินในส่วนที่ได้ refund จากทางสายการบินเท่านั้น

7. กรณีที่ลูกค้าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า หรือ ออกประเทศนั้นๆ ไม่ว่าด้วยเหตผลใดก็ตาม ถือเป็นสิ่งที่อยู่นอกอำนาจและความรับผิดชอบของทริปชิลชิล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และขอไม่คืนเงินค่าเดินทางในทุกกรณี

8. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้เดินทางนำสิ่งต้องห้ามเข้า และออกประเทศ ซึ่งรวมถึงการปลอมแปลงหนังสือเดินทางด้วย

9. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง ในกรณีที่เกิดปัญหาจากสภาพอากาศ

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เดินทาง หลังจากที่ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

11. ทริปชิลชิลไม่มีนโยบายในการอัพเกรดตั๋วเครื่องบินให้ผู้เดินทางในทุกกรณี

12. เมื่อท่านทำการชำระเงินมัดจำแล้ว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการดังกล่าวข้างต้น


------------------------------------

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ หรืออุทยานต่างๆตามโปรแกรม
- ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศ และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง, บริการน้ำดื่มบนรถ
- ค่าโรงแรมที่พักทุกคืนตามโปรแกรม
- ค่ารถ 4WD ตลอดการเดินทาง (นั่งคันละ 4 ท่าน)
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ท้องถิ่น/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง 

- สต๊าฟจากเมืองไทย 1 - 2 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถและพนักงานบริการ ตลอดทริป 50 USD ต่อท่าน

- ค่าทิป ทีมงานจากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพึงพอใจของสมาชิกทริป
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์


หมายเหตุ
ตลอดการเดินทางนั้น ทางทริปชิลชิล ไม่มีบริการอัพเกรดตั๋วเครื่องบินทุกกรณี หากสมาชิกผู้ร่วมทริปมีความประสงค์ที่ อัพเกรดตั๋วที่นั่งต้องดำเนินการติดต่อด้วยตัวท่านเอง-

------------------------------------
การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 69,900 บาท
ราคาปกติ : 71,900 บาท

การชำระเงิน : สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด โดยมัดจำ 20,000 บาท เมื่อทำการจอง / งวดที่สอง ภายในเดือนพฤศจิกายน 20,000 บาท และส่วนที่เหลือ 29,900 บาท ชำระ 45 วันก่อนเดินทาง และสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0


------------------------------------
สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 097-097-4652
คุณจั้ม โทร 062-991-5624

 
 
เปิดประสบการณ์ถ่ายภาพกับทริปชิลชิล ทราเวล ตลุยดินแดนแห่งทุ่งราบที่กว้างใหญ่ไพศาล ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือที่เรียกว่า Land lock Country ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศคาซัคสถาน ดินแดนแห่งความงดงามทางธรรมชาติ 

ทริปนี้ทุกท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายกว้างใหญ่ แคนย่อนที่งดงาม ภูเขาหลากสีซึ่งธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้นมา และทะเลสาบที่มีน้ำสีควอเทซงดงาม กับประเทศที่เป็นประเทศที่มีธรรมชาติอันแสนจะยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก

ทริปนี้เหมาะกับ : ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร, มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 


ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคืออะไร ?
ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลามากกว่าทัวร์แบบปกติ ใช้เวลาในการชมชมทัศนียภาพ การเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆที่งดงาม การออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน (ซึ่งทัวร์ทั่วไปไม่ทำกัน) โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงมีการแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพจากทีมงานทริปชิลชิลทราเวล

Road Trip คืออะไร

เป็นการเดินทางถ่ายภาพตามเส้นทางต่างๆที่ทางทีมงานทริปชิลชิลจัดไว้ให้ โดยจะแวะเยี่ยมชมและถ่ายภาพทัศนียภาพที่สวยงามตลอดข้างทาง

หมายเหตุ (โปรดอ่านก่อนจอง)

 

**ทริปนี้จำนวน 2 คืน จะต้องพักแบบ แคมป์ปิ้ง กลางธรรมชาติเพื่อเก็บภาพดวงดาว และแสงพระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ขึ้น ดังนั้นอาจจะไม่มีความสะดวกสบายในเรื่องของที่พักและห้องน้ำ**

 

***ทริปนี้จะมีการเก็บภาพแสงแรกของวัน และแสงสุดท้ายของวัน ในเกือบจะตลอดการเดินทางของทริป อาจจะทำให้การรับประทานอาหารเช้า และเย็นเวลาคลาดเคลื่อนจากเวลาปกติทั่วไป***