top of page

Hello Merlion : Singapore (4 วัน 3 คืน)

1 - 4 มีนาคม 2561  (รับ 12 ท่าน)

กำหนดการเดินทาง 1 - 4 มีนาคม 2561  (รับ 12 ท่าน)

ราคา : 17,900 บาท 

เมื่อจองก่อนวันที่ 31 มกราคม (ราคาปกติ 19,900 บาท)

ผู้ร่วมเดินทาง : รับ 12 ท่าน 

Detail

โปรแกรมการเดินทาง

1/1

DAY1 ( 5 poins )
05:00 นัดเจอที่ สนามบินดอนเมือง (รองท้องจากบ้าน หรือ รับประทานที่สนามบินหลัง เข้าไปใน gate)
07:00 เครื่องออกจากสนามบิน
10:00 เครื่องถึง SG ( เวลาที่ SG เร็วกว่าบ้านเรา 2 ชม ควรตั้งเวลาให้ตรงกันทุกคนครับ )
11:00 ออกเดินทางจาก สนามบิน เพิ่อไปยัง ที่พักแถว Clake Quay
12:00 กินข้าวเที่ยง และ เข้า check in
14:00 เดินทางไปยัง Garden by the bay (มุมสะท้อนน้ำ , มุมด้านในถ่ายงัดๆ )
17:00 พาขึ้นตึก MBS (ค่าขึ้น Sky park รวมในค่าทริปแล้ว ) (มุม เห็น Gardern by the bay ,มุม BAY , มุมเห็นชิงช้าสวรรค )
20:00 สะพานเชื่อมตึก MBS กับ Garden by the bay ( มุมหน้าตรงตอนที่มี Show ,ลากไฟเห็นตึก mbs )
21:30 Laser show @ Helix ( แบ่งสองจุดแล้วต่ออยากได้ภาพ มุมบนสะพาน , มุมด้านล่าง)
22:00 มุมใต้สะพาน ( ใกล้เมอร์ไลอ้อน )

 

DAY2 ( 6 poins )
06:00 ตื่นนอนและทำธุระส่วนตัวก่อนออกไปถ่ายแสงเช้า
07:00 ถึงที่ถ่ายแสงเช้าMerlion (ซ้ายเมอร์ไลอ้อน , หังเมอไลอ้อน ,ขวาเมอร์ไลอ้อน ) ,ถ่าย MBS ย้อนแสง, สะพานใหม่ที่สร้างจากข้ามไปยัง Espanade
09:00 รับประทานอาหารเช้า ( ร้านแถว Merlion หรือ จะเดินกลับไปหาทานแถวที่พัก )
10:00 Buddha Tooth Relic Temple ,Sri Mariamman Temple
12:00 Lanch @ Maxwell
13:00 พาไป Shopping หรือ ท่านใดจะกลับไปพักยังที่พัก
15:00 เดินทางไปยัง Kapple และ รอถ่ายแสงเย็น (มุมสะพานอ่าวจอดเรือ , มุมใกล้ตึก , มุมสวน , โรงกลั่น )
20:00 ออกเดินทาง ไปยังหน้า Merrion โดย Taxi
21:30 Laser show @ Esplanade
22:00 Laser show @ Merrion (ซ้ายเมอร์ไลอ้อน)
 

DAY3 ( 7 poins )
05:30 ตื่นนอนและทำธุระส่วนตัวก่อนออกไปถ่ายแสงเช้า
06:00 เดินทางไปถ่ายแสงเช้าที่ สะพาน Helic ,โป้ะตรงสะพานเฮลิก (เราไม่ได้ไป), สะพาน North Bridge ขากลับ
09:00 รับประทานอาหารเช้า ( ร้านแถว Merlion หรือ จะเดินกลับไปหาทานแถวที่พัก )
10:00-14:30 Free Time
15:00 พาไปมุม Fortain of wealth ( ถ่ายพาโนที่ 14mm แนวตั้ง และต่องแบ่งถ่ายบนล่าง )
17:00 ถ่ายหน้าตึก MBS ,ตึกหลุย (มุมตึก ทางขวาสุด ที่พาโน , โป๊ะหลุย , หลุย+MBS)
20:00 Laser Show from Promontory @ Marina Bay
21:30 Laser show มุมหน้าตรง MBS hotel ถ่าย ตรงตึก ฟลูเลอตั้น
22:00 Laser show xxxxxxxxxxxxxx
22:30 สะพานใกล้ที่พักเห็น espanade


DAY4 ( 2 poins )
05:30 ตื่นนอนและทำธุระส่วนตัวก่อนออกไปถ่ายแสงเช้า
06:00 dragonfly bridge ตรง garden by the bay
09:00 รับประทานอาหารเช้า ( ร้านแถว Merlion หรือ จะเดินกลับไปหาทานแถวที่พัก )
10:00-14:00 Free time ( Check out ตอนเที่ยง แต่สามารถฝากกระเป๋าไว้ที่พัก ได้ เพื่อกรณีซื้อของฝาก )
15:00 เดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเตรียมตัวบินกลับ
16:00 check in สนามบิน
17:00 ออกเดินทางกลับจากสนามบิน SG
19:00 ถึงประเทศไทย

 

พาหนะเดินทาง : 

 

ที่พัก : พักโรงแรมมาตรฐานห้องละ 2 – 3 คน 

 

หมายเหตุ : เนื่องด้วยเป็น Photo trip โปรแกรมต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสถาณการณ์

Itinerary
Conditions

ค่าใช้จ่าย : 17,900 บาท 
หากท่านประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่ม 4,500

------------------------------------
การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 12,900 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 10,900บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 8,900 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ยกเว้นเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
​หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว ในส่วนของตรงนี้คืนได้เฉพาะส่วนที่ได้รีฟันจากทางสายการบินเท่านั้น(อาจจะได้รีฟันมากบ้างน้อยบ้างตามแต่คลาสของตั๋ว ตั๋วบางคลาสอาจจะได้คืนเพียงแค่ภาษีเท่านั้น)
------------------------------------

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศ และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พักทุกคืนตามโปรแกรม
- ค่าMRT
- ค่าขึ้นตึก MBS
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ท้องถิ่น/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าอาหาร
- ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าเช่าม้าเพื่อใช้เป็นพาหนะในหมู่บ้านทิเบต
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถและพนักงานบริการ วันละ 30 RMB /วัน/คน รวม 360 RMB
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์
------------------------------------

การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 17,900 บาท

การชำระเงิน : สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด โดยมัดจำ 7,900 บาท เมื่อทำการจอง / งวดที่สอง ภายในเดือนมกราคม 10,000 บาท 


กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0
------------------------------------
สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 097-097-4652
คุณจั้ม โทร 062-991-5624

bottom of page